Contact Us

WechatChina Bioindustry Convention

WechatGZBIOFrontier

12th

China Bioindustry Convention

 

 Email:biochina_gz@163.com

 Phone:86-020-83366078

 Address: Floor 2, Building Eight, Guangzhou Hotel, No. 374, Beijing Lu, Guangzhou

 Zip Code:510030